Naturreservat

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 er et skogområde på sørsiden av Gudfjelløya ved Kgl. res. av 4. september 1981 fredet som naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare ei høytliggende og særpreget almeli av stor plantegeografisk interesse. Det fredete areal omfatter ca. 625 dekar.
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.
Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestmmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.